Denna mall hjälper dig att upprätta ett inbördes testamente mellan makar utan barn.

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Ett testamente ska upprättas skriftligen, undertecknas av den som gjort testamentet (testator) och bestyrkas av två vittnen. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte känna till innehållet.

Ett inbördes testamente är egentligen två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Varje testator kan också fritt återkalla eller ändra sitt eget förordnande. Ett traditionellt inbördes testamente brukar föreskriva att den av makarna som överlever den andre ska överta den avlidnes egendom.

Testamente - Inbördes mellan makar utan barn

kr500.00Pris