Denna mall hjälper dig att upprätta ett samägandeavtal för parter som avser att förvärva och äga en fastighet gemensamt.

Samäganderättslagen ställer inga formkrav på samägandeavtal. Parterna är fria att själva reglera de närmare förutsättningarna för samägandet, men vissa begränsningar finns i fråga om arv och testamente. Parterna bör bland annat ta ställning till hur kostnader för fastigheten ska fördelas och hur nyttjanderätten ska fördelas.

Denna mall hjälper dig att upprätta ett samägandeavtal som behandlar de allra mest centrala punkterna att ta ställning till. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Samägandeavtal fastighet

kr800.00Pris