Denna mall hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående lös egendom.

Ett hyresavtal är ett avtal varigenom ett företag eller en person mot vederlag (i form av hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja lös egendom.

Mallen är ett generellt hyresavtal som lämpar sig för uthyrning av det mesta lösöre mellan två parter, dvs. det är ej till för uthyrning av fastighet eller jord (arrende). Avtalet är relativt detaljerat och inkluderar viktiga bestämmelser såsom hyrestid, andrahandsupplåtelse och förseningsavgift. Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för uthyrningen.

Avtal om hyra av lös egendom

kr500.00Pris