Denna mall hjälper dig att upprätta ett gåvobrev med villkor gällande fast egendom.

Ett gåvobrev är en handling i vilken någon förklarar sig överlåta någonting genom gåva. Vid gåva av fast egendom ska vissa formkrav följas. Bland annat måste en gåvohandling upprättas. Den ska skrivas under av såväl gåvogivaren som gåvotagaren. Handlingen ska också innehålla uppgift om den fastighet som överlåtelsen avser och att det är fråga om en gåva. Särskilda regler gäller om gåvan sker mellan makar.

Gåvotagaren måste efter förvärvet ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Observera att bevittning av gåvogivarens namnteckning behövs för att gåvotagarna snabbt ska erhålla lagfart. Ansökan om lagfart kommer annars att förklaras vilande.

Om gåvogivaren är gift krävs makes samtycke till gåvan i det fall fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är enskild egendom men är makarnas gemensamma bostad, annars kan överlåtelsen förklaras ogiltig. Motsvarande regler gäller för sambor och registrerade partner. Gåvobrev mellan makar ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

Mallen låter gåvogivaren välja eller avstå från att tillämpa flera valfria villkor som finns listade i gåvobrevet. Dessa villkor avser bland annat om fastigheten får säljas eller intecknas, om viss delbetalning ska ske, etc. Mallen är således anpassad med till hänsyn till formkraven samtidigt som det innehåller flera val som kan anpassas enligt gåvogivarens önskemål.

Gåvobrev gällande fast egendom med villkor

kr500.00Pris