Denna mall hjälper dig att upprätta ett gåvobrev i vilket gåvogivaren överlåter en bostadsrättslägenhet till gåvotagaren.

När en bostadsrättslägenhet ges bort ska en gåvohandling upprättas skriftligen. Den ska skrivas under av såväl gåvogivaren som gåvotagaren. Handlingen ska också innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser och att det är fråga om en gåva. Överlåtelsen är ogiltig om gåvotagaren vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Om gåvogivaren är gift krävs makes samtycke till gåvan i det fall bostadsrättslägenheten är giftorättsgods eller om den är enskild egendom men är makarnas gemensamma bostad, annars kan överlåtelsen förklaras ogiltig. Motsvarande regler gäller för sambor och registrerade partner. Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

Gåvobrev bostadsrätt

kr500.00Pris