Denna mall hjälper dig att göra en bodelning på grund av upplöst äktenskap.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelningen dock förrättas genast. Detta innebär att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna efter att eventuella skulder har avräknats. Däremot ska enskild egendom inte delas mellan parterna.

Bodelning ska förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas under av dem båda. Om makarna inte kan enas kan tingsrätten förordna en bodelningsförrättare som beslutar om hur bodelningen ska s
ke.

Ta hjälp av denna mall när en bodelning på grund av upplöst äktenskap ska upprättas. Mallen är enkel att fylla i och kan även kompletteras med ytterligare information.

Bodelning - Upplösning av äktenskap

kr600.00Pris