Denna mall hjälper dig att upprätta en begäran enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken, i syfte att vid bodelning med anledning av makes död tillse att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.

Om den efterlevande maken inte upprättar en begäran enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken kommer parternas samlade giftorättsgods att ingå i bodelningen. En begäran enligt 12 kap. 2 § är t.ex. lämplig att göra om den avlidne maken har mer skulder än vad den efterlevande maken har.

Denna mall består av en begäran som har utformats i enlighet med 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Meddelandet innehåller en begäran om att vardera sidan ska behålla sin andel av giftorättsgodset vid bodelning med anledning av den ena makens död.

Begäran om jämkning vid bodelning

kr300.00Pris