Denna mall hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskapet. 
 

Det går att skriva ett äktenskapsord när som helst under ett äktenskap, men också innan äktenskapet ingås.
 

Med hjälp av mallen kan du säkerställa att vardera makes befintliga och tillkommande egendom är enskild. All egendom som inte är enskild kallas för giftorättsgods.
 

Tänk på att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makar för att vara giltigt. Glöm inte att ange era personnummer i äktenskapsförordet.
 

Glöm inte bort att registrera ditt äktenskapsförord hos Skatteverket, så att det kan föras in i äktenskapsregistret. Vi har en mall för detta också. Ta gärna del av den. Den heter Ansökan om registrering av äktenskapsförord och har ID 10067. Du behöver betala en ansökningsavgift och skicka äktenskapsförordet i original till Skatteverket.

Äktenskapsförord under äktenskap - All egendom enskild

kr300.00Pris