top of page
  • Skribentens bildErik Rosqvist

Skuldebrev – så  här upprättar du ett

Skuldebrev är fortfarande vanligt förekommande och används ofta som underlag vid penninglån. Det är däremot inte så vanligt att den som utfärdar skuldebrev är medveten om skillnaderna mellan löpande och enkla skuldebrev, och vad ett skuldebrev bör innehålla. Det kan i värsta fall bli en kostsam upplevelse.


Jag har undervisat i skuldebrevsrätt på Stockholms universitet och även skrivit läroboken Skuldebrevsrätten: En introduktion (Norstedts Juridik). Här ger jag några tips till dig som ska upprätta ett skuldebrev.


Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Ett skuldebrev ska vara skriftligt, men i övrigt finns det inte några krav på innehållet i ett skuldebrev annat än att det i skuldebrevet ska uttryckas att gäldenären (den som utfärdar skuldebrevet) är skyldig att utge en bestämd summa pengar. Villkor hänförliga till penningkravet bör också uttryckas, exempelvis rätten till ränta och storleken på räntan, dagen för utbetalning av belopp, slutdatum för betalning, berättigad mottagare av betalning och eventuell amorteringsplan för ränta och kapitalbelopp. Eventuella övriga villkor ska också framgå av skuldebrevet.


Enkelt eller löpande skuldebrev?

Du som är gäldenär (betalningsskyldig) bör eftersträva att upprätta ett enkelt skuldebrev. Det är säkrare för dig som gäldenär, men det är sällan som en borgenär (den som kräver betalning) accepterar upprättandet av ett enkelt skuldebrev. Det vanliga är att borgenärer kräver att ett löpande skuldebrev upprättas, vilket regelmässigt är mer fördelaktigt för den som är borgenär. I förhållandet mellan gäldenär och borgenär har detta inte någon egentlig betydelse, men om det är så att borgenären överlåter sin rätt till betalning till någon annan kan detta få betydande följder för gäldenären.


Huruvida ett skuldebrev är enkelt eller löpande bestäms av vem som är berättigad mottagare av betalning enligt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man enligt skuldebrevslagen.


Exempel: ”Till Stina Larsson betalar undertecknad 5 000 SEK vid anfordran”.


I exemplet ovan är Stina Larsson ”viss man” (könsneutralt begrepp – även kvinnor eller juridiska personer omfattas således av begreppet viss man).


Ett löpande skuldebrev är ställt till viss man eller order, alternativt till innehavaren, enligt skuldebrevslagen.


Exempel: ”Till Stina Larsson eller order betalar undertecknad 5 000 SEK vid anfordran”.

Exempel: ”Till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad 5 000 SEK vid anfordran”.


Har du några frågor om skuldebrev eller behöver du hjälp att upprätta ett? Ta i så fall kontakt med oss.13 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page