Så här återkallar du en ansökan om skilsmässa

Ibland händer det att en eller båda makar lämnar in en ansökan om skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det uttrycks i lagtexten, och ångrar sig. I så fall behöver du inte oroa sig – det är inte för sent att ångra sig, men du får inte vänta för länge.

I den här texten beskriver vi vad du behöver göra om du (eller ni) har lämnat in en ansökan om skilsmässa och sedan ångrar dig.


Du har ensam skickat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten

Om du ensamt har skickat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten, men inte längre vill skilja dig, kan du kontakta tingsrätten och begära att ansökan ska återkallas. Du kan återkalla ansökan fram till dess att tingsrätten har avkunnat dom i saken. Tänk dock på att om din ansökan har delgivits din make eller maka har han eller hon rätt att kräva att domstolen ska pröva yrkandet om skilsmässa.


Det finns ingen särskild blankett för detta ändamål, men se till att kontakta tingsrätten skriftligen.


Ni har tillsammans skickat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten

Om ni gemensamt har ansökt om skilsmässa kan ni återkalla ansökan. Detta kan ni göra fram till dess att tingsrätten har avkunnat dom i saken.

Det finns ingen särskild blankett för detta ändamål, men se till att kontakta tingsrätten skriftligen.


Du/ni har ansökt om äktenskapsskillnad och betänketid gäller

En skilsmässa föregås ofta av en betänketid. Betänketiden innebär att ni inte kan skilja er på en gång, utan först efter betänketidens slut. Betänketiden syftar till att undvika förhastade skilsmässor och innebär att ni anses gifta ytterligare under en viss tid efter att det du eller ni har lämnat in en ansökan om skilsmässa.


Om ni båda är överens om att skilja er har ni rätt till skilsmässa utan någon betänketid. Detta gäller dock inte när det finns barn under 16 år i hushållet – då gäller alltid en betänketid. Om endast en av er vill skiljas gäller också betänketid. Ni har också möjlighet att begära att betänketid ska gälla även när det inte finns krav på betänketid.


Betänketiden är sex månader och räknas från det datum ni lämnar in er ansökan om skilsmässa. Om endast en av er ansöker om skilsmässa börjar betänketiden i stället löpa när den andra maken delges ansökan om skilsmässa.


Om du vill skilja dig är det viktigt att agera efter betänketidens slut, dvs. fullfölja din/er ansökan om skilsmässa. Det gör du genom att framställa en särskild begäran om skilsmässa till tingsrätten. Du har sex månader på dig att göra detta efter betänketidens slut, dvs. senast inom ett år från och med att betänketiden började löpa.


Om du inte begär att din ansökan ska fullföljas efter betänketidens slut kommer tingsrätten att avskriva ansökan från vidare handläggning, vilket innebär att äktenskapet kommer att bestå. Detta är ytterligare ett sätt för dig/er att vara gifta – ni behöver alltså inte göra någonting alls. Om ni snabbt vill få ärendet avskrivet från vidare handläggning bör ni däremot i stället återkalla er ansökan.


Tingsrätten har meddelat dom om äktenskapsskillnad

När tingsrätten har meddelat dom om äktenskapsskillnad är det ännu inte för sent att ångra sig, men det förutsätter att ni agerar snabbt.


En dom om äktenskapsskillnad står fast, dvs. går inte att ändra, när domen vinner laga kraft. Det gör den tre veckor efter det datum som tingsrättens dom avkunnas. Om ni efter domen fortfarande vill vara gifta behöver ni överklaga domen till hovrätten. Det finns hovrättsavgöranden där sådant överklagande har varit framgångsrikt.


Det är viktigt att överklagandet lämnas in innan tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. När domen väl har vunnit laga kraft finns det alltså ingen återvändo, vilket innebär att skilsmässan är slutlig och definitiv.


Behöver du hjälp med att ansöka om skilsmässa eller att återkalla en redan inlämnad ansökan? Ta kontakt med oss eller använd dig av någon av våra mallar om äktenskapsskillnad som du finner här.

2 323 visningar1 kommentar