top of page

Personuppgiftspolicy

Om denna policy

Recollecta Juridik tillhandahåller juridiska tjänster och digitalt innehåll till såväl företag som privatpersoner. Alla de behandlingar som utförs av Recollecta Juridik är förenliga med dessa ändamål.
 

Denna policy syftar till att informera dig om 

 • hur och när Recollecta Juridik behandlar dina personuppgifter

 • vilka personuppgifter Recollecta Juridik behandlar om dig och för vilka ändamål samt 

 • dina rättigheter.   
   

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Recollecta Juridik behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att 

 • tillhandahålla dig våra tjänster och digitala innehåll samt uppfylla övriga avtalsenliga skyldigheter

 • besvara inkommande frågor eller förfrågningar

 • skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring

 • tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag
   

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behöver vi behandla personuppgifter om

 • För- och efternamn

 • Användarnamn

 • Adress

 • E-postadress

 • IP-adress

 • Betal-/kreditkortsnummer
   

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Recollecta Juridik behandlar framför allt personuppgifter om dig i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter om dig för de ändamål som uttryckligen nämns i denna policy. 
 

Ditt tillhandahållande av personuppgifter är ett avtalsenligt krav som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster eller digitala innehåll. Utan de efterfrågade uppgifterna är det inte möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster eller digitala innehåll till dig.
 

Utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring sker endast med ditt samtycke.

Beställningsunderlag, fakturor och annat bokföringsunderlag sparas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Sådan behandling sker med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att vi endast behandlar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med dig. När avtalet med dig är fullgjort eller annars avslutat behandlar vi dina personuppgifter under ytterligare två års. En del av personuppgifterna som samlats in om dig raderas dock tidigare än så.
 

Personuppgifter som du tillhandahåller oss och som inte är nödvändiga för att uppnå ändamålen för vilka vi behandlar dina uppgifter raderas skyndsamt, under förutsättning att vi inte har inhämtat ditt uttryckliga samtycke för fortsatt behandling. 
 

Personuppgifter som behövs för faktureringsändamål samt för att uppfylla kraven i bokföringslagen, mervärdesskattelagen och annan tvingande lagstiftning sparas under en period om minst tio år.
 

När lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, om vi inte har ditt samtycke till det.
 

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer när det är nödvändigt för att kunna

 • tillhandahålla dig våra tjänster eller digitala innehåll

 • uppfylla våra övriga avtalsenliga skyldigheter eller

 • utföra något av de ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för
   

Säkerhet

Recollecta Juridik är mån om att skydda dina personuppgifter. De säkerhetsåtgärder vi har vidtagit har skett med utgångspunkt i de tekniska möjligheter som finns, kostnaderna för åtgärderna, de risker som finns samt de behandlade uppgifternas känslighet. 
 

Vår utgångspunkt är att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. I den mån flera olika typer av personuppgifter kan fylla samma funktion behandlar vi endast den minst integritetskänsliga uppgiften. Vi behandlar därför inte särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”) om dig, om inte ditt uttryckliga samtycke har inhämtats. 
 

Recollecta Juridik har vidtagit säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller annan form av obehörigt användande. Vi har bland annat infört behörighetsstyrning och rutiner för lagringsminimering.
 

Dina betalningsuppgifter skyddas med hjälp av kryptering och lagringsminimering. 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du flera rättigheter. Du har när som helst rätt att kontakta Recollecta Juridik för att utöva dina rättigheter. Det gör du enklast genom att ta kontakt med oss på info@recollecta.se.

Recollecta Juridik kan komma att vidta skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den du utger dig för att vara. Om du inte på ett trovärdigt sätt kan visa din identitet kan Recollecta Juridik underlåta att tillgodose din begäran. Här nedan kan du läsa om de rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och vad rättigheterna innebär. 

 

Recollecta Juridik kan välja att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts eller vägra att tillmötesgå begäran. Detta gäller dock endast beträffande begäranden som är uppenbart ogrundade eller orimliga.
 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag och innebär att du får ett sammanställt dokument som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 
 

Rättelse och radering

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av uppgifterna i fråga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att Recollecta Juridik kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.
 

Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Denna rätt gäller endast de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som behandlas med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller ingående/fullgörande av avtal. 
 

Begränsning av behandling

Du har rätt till begränsning av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som begränsas är det inte säkert att Recollecta Juridik kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.
 

Rätt att göra invändningar

Rätten att invända gäller när den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Recollecta Juridik behandlar inte dina personuppgifter med stöd av någon av dessa rättsliga grunder. Det innebär att du enligt denna grund inte kan rikta invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.   

 

Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fall till Office of the Information and Data Protection Commissioner med adressen Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta).

Kontaktuppgifter

Recollecta Ltd (”Recollecta”) med organisationsnummer C 805-91 (The Registry of Companies, Malta Financial Services Authority) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter företaget behandlar om dig.
 

Recollectas säte är 60/2 Melita Street, Valletta, VLT 1122 Malta.
 

Recollecta kan enklast kontaktas genom e-mailadressen info@recollecta.se eller på telefonnummer +46851970559.

bottom of page