top of page

Allmänna villkor

1. Tillämpning och tolkning
 

1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag och tjänster som utförs av Recollecta Ltd, organisationsnummer C-805 91 (i fortsättningen “Recollecta” eller “Vi”), för din räkning ge­nom dess delägare, anställda och uppdragstagare, om inget annat särskilt har avta­lats. Dessa allmänna villkor är också tillämpliga för digitalt innehåll som kan köpas på Recollecta Juridiks hemsida. Särskilda regler om detta finner du i avsnitt 12 – 13 i dessa allmänna villkor.
 

1.2 Genom att anlita och ingå avtal med Recollecta godkänner du att dessa Allmänna villkor utgör en del av ditt avtal med Recollecta.
 

1.3 Referenser till ”tjänster” och ”uppdrag” avser såväl rådgivning som andra tjänster och inkluderar dokument och andra arbetsresultat. När det refereras till ”uppdrag” ska samtliga delar och aspekter av ärendet gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag och detta även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, innefattar flera instruktioner (meddelade vid ett och samma eller vid olika tillfällen), adresserar flera rättsområden, föranleder separata fakturor eller om vi företräder flera juridiska eller fysiska personer.
 

1.4 Det är Recollecta, och inte en enskild person, som anli­tas av dig. Det innebär att övriga jurister/andra personer på Recollecta eller uppdragstagare till Recollecta kan komma att arbeta med uppdraget/tjänsten. Alla som arbetar för eller anlitas av Recollecta omfattas av dessa villkor och ska under inga omständigheter ha nå­got individuellt ansvar gentemot dig, om inte annat följer av tvingande lag. 
 

2. Tjänster
 

2.1 Vi accepterar instruktioner från de personer som vi har skäl att förutsätta har rätt att instruera oss för din räkning.
 

2.2 Vi tillhandahåller tjänster enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.
 

2.3 Vi tillhandahåller endast legal rådgivning och således inte rådgivning av exempelvis kommersiell, operativ eller finansiell natur, däribland om den kommersiella lämpligheten av att genomföra eller inte genomföra en viss investering eller transaktion eller annan angelägenhet.
 

2.4 Vi tillhandahåller inte rådgivning om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige.
 

2.5 Våra råd är baserade på omständigheter, fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Vi förbinder oss inte att uppdatera råden med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.
 

3. Förskott
 

3.1 Recollecta förbehåller sig rätten att begära in förskott både i nya och pågående uppdrag. Recollecta förbehåller sig rätten att ej påbörja arbete, eller att av­vakta med vidare åtgärder, till dess att be­gärt förskott inbetalats.
 

3.2 Förskottet beräknas utefter uppdragets omfattning och art. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.


4. Fakturering
 

4.1 Vi kan endast fakturera vår uppdragsgivare. En begäran om att ställa ut fakturan till någon annan kan vi därför inte tillmötesgå.
 

4.2 Fakturering sker efter avslutat uppdrag. Faktura förfaller till betalning senast tjugo (20) da­gar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debite­ras i enlighet med räntelagen (1975:635). Recollecta förbehåller sig rätten att kräva betalning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

4.3 Utlägg som Recollecta gör för din räk­ning kan faktureras omgående. Större utlägg, till exempel för besiktning eller andra sak­kunnigutlåtanden, görs endast om du i förskott betalar in ett belopp motsva­rande beräknad kostnad.
 

5. Frånträdande av uppdrag
 

5.1 Du kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Du måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.
 

5.2 Vid utebliven betalning av förfallna faktu­ror förbehåller sig Recollecta rät­ten att antingen avvakta med att utföra upp­draget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.
 

6. Rätten till dokument och andra arbetsresultat
 

6.1 Du har rätt till och äger de slutliga dokument och andra arbetsresultat som vi tagit fram i ett uppdrag för dig. Detta inkluderar exempelvis slutliga versioner av kontrakt som vi upprättat eller förhandlat för din räkning samt utlåtanden och rådgivningsbrev som vi adresserat till dig. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhör emellertid oss men du har rätt att använda dokumenten och andra arbetsresultat för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 

7. Angivande av VAT-nummer
 

7.1 När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en uppdragsgivare i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera maltesisk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till skattemyndigheterna ange uppdragsgivarens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om du motsätter dig att vi gör det eller underlåter att lämna VAT-nummer är vi förhindrade ge råd till dig eller att utföra tjänster eller uppdrag för din räkning.
 

8. Kommunikation
 

8.1 Vi kommunicerar med våra uppdragsgivare och andra på flera sätt, bland annat via internet och e-post. Även om internet och e-post är effektiva sätt att kommunicera på, innebär de risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inte något ansvar för dessa risker. Om du skulle föredra att vi inte kommunicerar via internet eller e-post, ber vi att du meddelar oss detta.
 

8.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Du bör därför följa upp viktig e-post per telefon.

 

9. Allmän information på hemsida
 

9.1 Information som publiceras på Recollectas hemsida är endast avsedd som allmän information och utgör inte pro­fessionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttöm­mande eller helt uppdaterat. Eventuellt an­vändande av information på Recollectas hemsida sker på använda­rens egen risk. 
 

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Din förbindelse är med Recollecta endast och inte med någon annan till Recollecta närstående juridisk eller fysisk person. Således ska ingen annan än Recollecta hållas ansvarig för de tjänster som tillhandahålls.
 

10.2 Recollecta ansvarar för skada som du lidit endast om skadan direkt vållats av Recollecta genom uppsåt eller grov vårdslöshet vid uppdragets utförande.
 

10.3 Recollecta ansvarar inte för indirekt skada. Vid beräkning av skada utges såle­des ej ersättning för utebliven vinst, om­sättningsminskning, uteblivet eller mis­sat affärsavtal, förlust avseende good­will eller liknande; ej heller för ersättnings­anspråk som klient kan drab­bas av till följd av skada som drabbat tredje man.  
 

10.4 Vårt ansvar ska reduceras med belopp som du kan erhålla ur försäkring som du har tecknat eller som du annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som du ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att dina rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.
 

10.5 Om vi och tredje man är ansvariga för uppkomsten av en skada, ska vårt ansvar för skadan begränsas till det belopp som är skäligt med hänsyn till vår del av ansvaret för att skadan uppkommit. Har du accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till den tredje mannen, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi hade kunnat återfå från denne om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om den tredje mannen skulle ha haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte). Denna punkt ska inte begränsa allmängiltigheten av andra ansvarsbegränsningar i dessa allmänna villkor.
 

10.6 Om du helt eller delvis använder våra råd eller arbetsresultat för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram, har vi inget ansvar för dessa ärenden eller för de råd eller arbetsresultat som används.
 

10.7 Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar vi inte för skada som du vållas genom att du, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.
 

10.8 Vi åtar oss inget ansvar i förhållande till tredje man som har samband med användning av dokument eller annan rådgivning från Recollecta.
 

10.9 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 

10.10 Recollecta har inget ansvar för effekterna av författningsändringar, ändring av praxis eller annan rättskälla som sker efter det att råd läm­nats till dig eller efter den tidpunkt tjänsten eller uppdraget är slutfört.
 

10.11 Krav med anledning av detta avtal ska ha framställts till Recollecta senast ett år från den tidpunkt som Recollecta slutförde uppdraget eller tjänsten. Om inte denna frist iakttas går rätten till eventuell ersättning förlorad. 


11. Tvist
 

11.1 Tvist med anledning av avtal med Recollecta eller dessa Allmänna villkor ska avgö­ras av Stockholms tingsrätt uteslutande i ett skriftligt förfarande med tillämpning av svensk rätt. Du bör alltid söka nå en upp­görelse med Recollecta innan du vid­tar rättsliga åtgärder. För dig som konsument gäller särskilda regler gällande tillämpligt forum för tvist enligt rättegångsbalken (1942:740).
 

12. Köp av digitalt innehåll
 

12.1 Recollecta Juridik tillhandahåller juridiska mallar och andra nedladdningsbara dokument (”digitalt innehåll”) på sin hemsida. Det digitala innehållet kan laddas ned mot betalning i förskott.
 

12.2 Recollectas digitala innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal och dokument för slutredigering. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för din fortsatta användning. Det digitala innehållet är därför inte avsett att ersätta din användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av det digitala innehållet. Recollecta åtar sig därför inte något rådgivaransvar.
 

12.3 När du har köpt digitalt innehåll kommer du att få ett bekräftelsemail samt en länk där du kan ladda ned filen. Denna länk är giltig i 30 dagar räknat från dagen för köpet. Efter denna tid är det inte längre möjligt att ladda ned filen på nytt utan kostnad.
 

12.4 Digitalt innehåll kan visas på din enhet som kan vara en dator, smart phone, surfplatta eller liknande som stödjer dokument som skapats i Officeprogrammet Microsoft Word. Kund ansvarar för att ha den hårdvara och mjukvara som krävs för att använda det digitala innehållet. Recollecta ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i operativsystem och datormiljö.
 

12.5 Recollecta ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.
 

13. Användning av digitalt innehåll
 

13.1 Allt digitalt innehåll skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Du får därför endast använda digitalt innehåll för privat bruk. Det är inte tillåtet att använda Recollectas digitala innehåll för kommersiellt bruk. Du får inte heller sprida det digitala innehållet eller göra det tillgängligt för allmänheten på öppna nät eller på annat sätt eller vidta annan åtgärd som står i strid med vid var tid gällande upphovsrättslagstiftning.

bottom of page